REGULAMIN

REGULAMIN Serwisu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług w serwisie internetowym https://drabikmarek.pl/. Sprzedającym jest Nietypowa Sp. z o.o., adres: ul. Szymanowskiego 12B/1 43-200 Pszczyna, NIP: 6381845498, KRS 0000905758, REGON: 389175695.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@drabikmarek.pl lub pod numerem telefonu: +48880196088

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu Kursu/Szkolenia na Platformie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Platformy https://drabikmarek.pl/ na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kursy/Szkolenia – kursy/szkolenia online prezentowane na Platformie, których twórcą jest Sprzedawca.
 5. Operator Płatności – bezpieczny system szybkiej płatności PayU (przekierowujący na stronę wybranego przez Klienta banku) lub PayPal
 6. Platforma – strona internetowa zawierająca Kurs/Szkolenie online, dostępna pod adresem https://nietypowy-inwestor.elms.pl/
 7. Dane – dane wprowadzane przez Użytkowników do Platformy, w tym dane osobowe.
 8. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy poprzez zakup Kursu/Szkolenia online.
 9. Konto – zbiór Danych, w tym danych osobowych wprowadzonych przez danego Użytkownika lub jemu udostępnionych oraz danych o usługach zakupionych przez danego Użytkownika i udostępnianych danemu Użytkownikowi w ramach Platformy.
 10. Logowanie – proces mający na celu uzyskania dostępu do konta, zgromadzonych w nim danych, jak również umożliwienie korzystania z Platformy.
 11. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi
 12. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegają̨ca na udostępnianiu Klientowi dostępu do Platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów
 13. Okres Abonamentowy – wynosi miesiąc, kwartał lub rok (w zależności od wybranej usługi) począwszy od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż Kursów/Szkoleń oraz świadczy na rzecz Kupującego Usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
 3. Do dokonania zakupu Kursu/Szkolenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Kursu/Szkolenia konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. możliwość odtwarzania plików audio,
  6. możliwość odtwarzania plików wideo,
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  8. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook (opcjonalnie – jeśli Kupujący zakupił pakiety zawierające grupę wsparcia i chce korzystać z tejże grupy w ramach zakupionego Pakietu),
 5. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie dokonania płatności za Usługę.
 6. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.
 7. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych Danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę

     §3 Składanie i realizacja zamówień

     1. Wszystkie ceny podane w Serwisie Internetowym https://drabikmarek.pl/ są cenami brutto podanymi w polskich złotych.
     2. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis Internetowy.
     3. Zamówienia składane poprzez Serwis Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
     4. Płatności elektroniczne w Serwisie Internetowym realizowane są za pośrednictwem Operatorów Płatności: PayPal, PayU.
     5. Kupujący otrzymuje fakturę w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

     §4 Prawa autorskie

     1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
     2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
     3. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.

     §5 Płatności

     1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
     2. Jeżeli po upływie Okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
     3. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.

     §6 Udostępnienie kursu

     1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: na adres e-mail, podany w formularzu zamówienia, zostanie przesłana wiadomość zawierająca dane dostępowe do Platformy.
     2. Klient po Zalogowaniu się na swoje konto na Platformie ma dostęp do zakupionej Usługi.
     3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

     §7 Odstąpienie od umowy

     1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
     2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
     3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
     4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

     §8 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

     1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu Internetowego – platformy e- learningowejzawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.
     2. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie Internetowym, ani w pełnej postaci ani w częściach.
     3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Platformy w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Kursów/Szkoleń.
     4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Sprzedawcy.
     5. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomyryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconegodostępu do Serwisu Internetowego.
     6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Sprzedawcy.

     §9 Ochrona danych osobowych

     Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
     https://www.drabikmarek.pl/polityka-prywatnosci/

     §10 Reklamacje

     1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
     2. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia błędu/wady/usterki.
     3. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@drabikmarek.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy.

     §11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

     Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania:
     https://www.drabikmarek.pl/polityka-prywatnosci/

     §12 Postanowienia końcowe

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
     2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
     3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
     4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany